Bukowiec, dom ogrodnika, przed 1797 r., rycina Endlera,
Archiwum Państwowe we Wroc³awiu, Oddzia³ w Jeleniej Górze.
Powrót