L I T E R A T U R A

NOWE KSIĄŻKI:

FALSYFIKATY DZIEŁ SZTUKI W ZBIORACH POLSKICH
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 21-22 maja 1999 roku przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Zamek Królewski w Warszawie pod redakcją JERZEGO MIZIOŁKA i MIECZYSŁAWA MORKI, Warszawa 2001
- wartościowa i rzadka pozycja, ok. 350 stron, bardzo bogaty materiał ilustracyjny, duży format, twarda oprawa

ATLAS ZABYTKÓW ARCHITEKTURY PWN
- opisy 13 tys. obiektów w 7 tys. miejscowości, 23 mapy i kilkanaście planów, 1200 fotografii barwnych, 680 stron, twarda okładka, format 17x32 cm

WAŻNE KSIĄŻKI:

KOLEKCJA IM. JANA PAWŁA II, KOMPROMITACJA KOŚCIOŁA I PAŃSTWA - MIECZYSŁAW MORKA
- książka w wyczerpujący sposób wyjaśnia skandaliczne okoliczności sprawy tzw. kolekcji Porczyńskich, ok. 600 stron, bogaty materiał dowodowy, ilustracje, aneksy, duży format, twarda oprawaa r c h i t e k t u r a - m a l a r s t w o - r z e ź b a - g r a f i k a - i n n e -
- pozycje dostępne głównie w bibliotekach (część w księgarniach) -

a r c h i t e k t u r a

- Atlas architektury Wrocławia, T. 1, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997
- Atlas architektury Wrocławia, T.2, Wrocław, Wydaw. Dolnośląskie, 1998
- Architekt Jan Koszczyc Witkiewicz (1881-1957), Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej,1998
- Architektura gotycka w Polsce (pod red. Teresy Mroczko) T.1, Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 1995
- Architektura gotycka w Polsce (katalog zabytków, pod red. Andrzeja Włodarka), T.2, Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 1995
- Architektura Lwowa XIX wieku (katalog wystawy, red. nauk. Jacek Purchla), Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997
- Architektura Milanówka w rysunkach Katarzyny Chrudzimskiej, Milanówek, Towarzystwo Miłośników Milanówka, 1997
- Architektura na obszarze Sudetów : Sudety Środkowe, Wrocław, Oficyna Wydawnicza PWr, 1999
- Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 1996
- Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju, Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1995
- Architektura Wrocławia XIX - XX w., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
- Architektura wzruszeniowa, SOCIETAS VISTULANA
- Arszyński Marian, Budownictwo warowne Zakonu Krzyżackiego w Prusach (1230-1454), Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995
- Balińska Grażyna, Racot - przemiany i zagrożenia zespołów podworskich Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1996
- Białkiewicz Zbigniew Jan, Przemiany architektury krakowskiej w połowie XIX wieku, Kraków : Politechnika Krakowska, 1994
- Bogdanowski Janusz, Holcer Zygmunt, Architektura obronna Warszawa, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1994
- Broński Krzysztof, Miasto historyczne - potencjał dziedzictwa Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997
- Brykowski Ryszard, Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej Warszawa, Tow. Opieki nad Zabytkami, 1995
- Brzustowicz Grzegorz Jacek, Klasztory cysterskie w Bierzwniku Pełczycach i Reczu Choszczno, "Bliżej", 1995
- Budownictwo i architektura w warunkach rozkwitu folwarku Warszawa, Arkady, 1995
- Budownictwo sakralne '98 : konferencja naukowo-techniczna. Budownictwo miast i wsi, Białystok 7-8 maja 1998 / Politechnika Białostocka, ZO PZITB w Białymstoku, ZO SARP w Białymstoku. Białystok, Dział Wydaw. i Poligrafii PB, 1998
- Chodyński A. R., Okoński L., Zamek w Malborku Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Chojecka Ewa, Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 roku : miasto jako dzieło sztuki Bielsko-Biała, Urząd Miasta, 1994
- Czechowicz B., Świątynie Wrocławia w rysunku i grafice XIX i początku XX wieku Uniwersytet Wrocławski, 1997
- Czechowski Ignacy, Historia kościołów strzelińskich Strzelno, Towarzystwo Miłośników Strzelna, 1994
- Czerner Olgierd, Jasieńko Ewa, Świątynia Opatrzności Bożej Wrocław, Muzeum Architektury, 1999
- Czerner Rafał, Lasota Czesław, Ratusz i urządzenia handlowe na rynku w Głogowie Wrocław, Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1994
- Człowiek - miasto - zieleń Wrocław, ZKŚWAPW, 1995
- Dom (wstęp Jerzy Rozpędowski) Wrocław, "WERK", 1995
- Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, Cz. 2 Wrocław, Zakł. Nar. im Ossolińskich, 1996
- Dziurla Henryk, Uniwersytet Wrocławski. Kompleks Leopoldyński Uniwersytet Wrocławski, 1997
- Forstner Franz, Twierdza Przemyśl Warszawa, Bellona, 2000
- Franta Aleksandra, Kryteria ogólne kwalifikacji poziomu dzieła architektonicznego Kraków, Politechnika Krakowska, 1995
- Friedrich Jacek, Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII w Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1995
- Fundacje architektoniczne Stanisława Lubomirskiego, Kraków, Politechnika Krakowska, 1994
- Galantowicz Bogna, Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej jezuitów : na przykładzie Kłodzka, Nysy, Legnicy i Wrocławia Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997
- Gądek Zbigniew, Architektura miejsca : koncepcje, projekty, realizacje 1955-1996 Kraków, Ages, 1996
- Ginalski Jerzy, Łopatkiewicz Piotr, Mury obronne Krosna od XIV do XVIII wieku Krosno, Muzeum Rzemiosła, 1994
- Gmach ( pod red. Jerzego Rozpędowskiego ) Wrocław, Oficyna Wydawnicza, 1998
- Gotycka architektura nowej marchii Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
- Gryglewska Agnieszka, Architektura Wrocławia XIX-XX wieku w twórczości Richarda Plüddemanna Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999
- Grzybkowski Andrzej, Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikański w Sieradzu Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1979
- Historyczne centrum Warszawy : urbanistyka, architektura, problemy konserwatorskie : materiały sesji naukowej, Warszawa, 23-24 maja 1996 [1-2] Warszawa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1998
- Historyczne place Warszawy : urbanistyka,architektura Warszawa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1995
- Il ruolo di Roma nell'architettura polacca del tardo Varsavia Upowszechnianie Nauki, 1996
- Jabłońska Teresa, Moździerz Zbigniew, "Koliba", pierwszy dom w stylu zakopiańskim Zakopane, Muzeum Tatrzańskie, Wydaw., 1994
- Jarmontowicz Alina,Krzywobłocka-Laurów Róża,Lehmann Janusz, Piaskowiec w zabytkowej architekturze i rzeźbie, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami,1994
- Jaroszewski Tadeusz Stefan, Od klasycyzmu do nowoczesności : o architekturze polskiej XVIII, XIX i XX wieku Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 1996
- Jaroszewski Tadeusz Stefan, Baraniewski Waldemar, Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 1 Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999
- Jaroszewski Tadeusz Stefan, Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 2 Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999
- Jaroszewski Tadeusz Stefan, Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 3 Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998
- Jonkajtys-Luba Grażyna, Czesław Przybylski Arkady, 1996
- Józefowiczówna Krystyna, Trzemeszno : klasztor św. Wojciecha w dwu pierwszych wiekach istnienia Warszawa ; Poznań, Państ. Wydaw. Naukowe, 1978
- Kaczorowski Bartłomiej, Zabytki architektury polskiej Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
- Kaganiec Małgorzata, Tajemnice bytomskich kamienic Bytom, Tow. Miłośników Bytomia, 1997
- Kalinowski Konstanty, Architektura barokowa na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974
- Karpowicz Mariusz, Matteo Castello architekt wczesnego baroku Warszawa, Neriton, 1994
- Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej (red. Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek) Poznań, Wydaw. Poznańskie, 1999
- Katedra Gnieźnieńska : praca zbiorowa. T. 1-2 (pod red. Aleksandry Świechowskiej) Poznań, Księgarnia św. Wojciecha, 1968
- Kazimierz i Stradom : judaica: bóżnice, budowle publiczne i cmentarze (pod red. Izabelli Rejduch-Samkowej i Jana Samka)
- Klajmon Barbara, Katowicka kamienica mieszczańska : 1840-1918 : śródmieście Katowice, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska
- Koch Wilfried, Style w architekturze Świat Książki, 1996
- Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T.1 (oprac. Kazimierz Kuczman) Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 1993
- Krajewski Mirosław, Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej : przewodnik bibliograficzny Włocławek, WTN, 1996
- Krajobrazy : jubileusz 80-lecia urodzin profesora Władysława Niemirskiego Warszawa, SGGW, 1994
- Krakowskie sanktuaria Kraków, "Karpaty", 1995
- Kraków w rysunkach Rysowników Architektury Wrocław, Urbanistyka, 1996
- Krassowski Witold, Budownictwo i architektura w warunkach rozkwitu folwarku pańszczyźnianego (XVI w. - pierwsza połowa XVII w.), Warszawa, Arkady, 1995
- Krassowski Witold, Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T.2 Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Lenartowicz J. Krzysztof, O psychologii architektury : próba inwentaryzacji badań, zakres przedmiotowy i wpływ na architekturę, Kraków, PK, 1992
- Leśniakowska Marta, Architektura w Warszawie Warszawa, "Arkada", 1998
- Libicki Marcin, Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce : przewodnik Gazeta Handlowa, 1996
- Lwów. Spacer 1-6 / z teki rysunków architektonicznych Zbigniewa Haicha Poznań, Bonami,1996
- Łopatkiewicz Piotr, Krośnieńska fara w epoce renesansu i manieryzmu : Krosno, Muzeum Rzemiosła, 1995
- Łopatkiewicz Piotr, Krośnieńska fara w wiekach średnich : przemiany Krosno, Muzeum Rzemiosła,1994
- Łopatkiewicz Piotr, Fundacje artystyczne Kamienieckich dla kościoła franciszkanów w Krośnie, Krosno, Muzeum Rzemiosła, 1995
- Łopuch Wojciech, Dzieje architektoniczne nowoczesnego Szczecina 1808-1945 Szczecin, Książnica Pomorska, 1999
- Łużyniecka Ewa, Gotyckie świątynie Wrocławia : kościół Bożego Ciała, kościół świętych Wacława, Stanisława i Doroty Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999
- Majątki wielkopolskie, T.1 (oprac. Jolanta Goszczyńska) Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa, 1997
- Majątki Wielkopolskie, T.2 (oprac. Stanisław Małyszko)
- Majątki wielkopolskie T.3 (oprac. Stanisław Małyszko) Szreniawa, Muzeum Narodowe Rolnictwa, 1996
- Majątki wielkopolskie, T.4 (oprac. Magdalena Jarzewicz)
- Majewski Jerzy , Warszawa nie odbudowana Warszawa, Wydaw. DiG, 1998
- Małachowicz Edmund, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie Wrocław, Politechnika Wrocławska, 1994
- Małachowicz Edmund, Wilno - dzieje, architektura, cmentarze Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1996
- Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Miasto Częstochowa. Cz. 1, Stare i Nowe Miasto, Częstochówka i przedmieścia (oprac. aut. Zofia Rozanow i Ewa Smulikowska) Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 1995
- Miasto Kraków. Część 7. Zwierzyniec, Nowy Świat, Półwsie Zwierzynieckie - kościoły i klasztory : tekst / pod red. Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej i Renaty Henoch-Marendziuk, Kraków 1 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1995
- Miasto Poznań. Cz. 2, Śródmieście : kościoły i klasztory 1 (pod red. Zofii Kurzawy i Andrzeja Kusztelskiego) Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 1998
- Miasto z widokiem na wieś : materiały sesji naukowej, Warszawa, 22-23 maja 1997 (pod red. Bożeny Wierzbickiej) Warszawa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1998
- Mielczarek Z., Budownictwo drewniane Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Miłobędzki Adam, Architektura polska XVII wieku Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1980
- Moniatowicz Janusz, Pech Edwin, Wang Parafia Ewangelicko-Augsburska WANG, 1993
- Niezabitowska Elżbieta, Architektura i przemysł : nowe spojrzenie Katowice, Śląsk, 1997
- Ochrona reliktów urbanistycznych Białegostoku Białystok, Wydaw. Politechniki Białostockiej, 1996
- Odorowski Waldemar, Architektura Katowic w latach międzywojennych 1922-1939 Katowice, Muzeum Śląskie, 1994
- Oleśnica - zamek i miasto w rysunkach Rysowników Architektury Wrocław, Urbanistyka, 1995
- Omilanowska Małgorzata, Sito Jakub, Łańcut i okolice Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1995
- Ostrowska-Kębłowska Zofia, Dylematy klasycyzmu. O sztuce Wrocławia XVIII-XIX wieku i jej europejskich kontekstach Uniwersytet Wrocławski, 1995
- Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich Olsztyn, Studio Arta, 1999
- Pałace i dwory w dawnym województwie sieradzkim. T. 2 (oprac. aut. Leszek Kajzer) Warszawa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1994
- Parucka Krystyna, Województwo bydgoskie, Cz. 2 Warszawa, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1997
- Paszenda Jerzy, Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w. T. 1 Kraków, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego : Wydawnictwo
- Pawlicki Bonawentura Maciej, Strategia konserwacji zabytków architektury w Polsce Kraków, PK, 1993
- Petrus Jerzy T.,Kościoły i klasztory Żółkwi Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 1994
- Pevsner Nikolaus, Fleming John, Encyklopedia architektury Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1997
- Piechotkowie Maria i Kazimierz, Bramy nieba - bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej,Krupski i S-ka, 1996
- Piwkowski Włodzimierz, Arkadia Heleny Radziwiłłowej : studium historyczne Warszawa, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, 1998
- Polak Tadeusz, Zamki na Kresach : Białoruś, Litwa, Ukraina Warszawa, Pagina, 1997
- Polish and English responses to French art and architecture contrasts and similarities : papers delivered at the University of London University of Warsaw History of Art conference, January and September 1993 ed. by Francis Ames, London, Birkbeck College, University of London
- Popek Leon, Świątynie Wołynia. T. 1 Lublin, Ośrodek Studiów Polonijnych i Społ. PZKS
- Proksa Michał, Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV w. - połowa XVII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych Przemyśl, PTH : AP, 1994
- Przedwojenny układ zabudowy Śródmieścia Warszawy Warszawa, Zamek Królewski, 1999
- Przegon Wojciech, Zamość światowym dziedzictwem kultury Kraków, Akapit, 1995
- Przeszłość i przyszłość zabytkowego Krakowa : materiały sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1990 [red. Maria Podlodowska-Reklewska] Kraków, "Secesja", 1994
- Purchla Jacek, Kraków - prowincja czy metropolia ? Kraków, Towarzystwo Autorów, 1996
- Pytel Zbigniew, Witkiewiczowska architektura sakralna w Zakopanem Zakopane, TMT & ks. Zbigniew Pytel, 1999
- Racławice i okolice w rysunkach Rysowników Architektury Wrocław, Urbanistyka, 1996
- Radziewicz-Winnicki Jacek, Owczarek Jacek, Architektura nowożytna w Polsce : renesans i manieryzm, Gliwice, Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997
- Radziukiewicz Anna, Święta Góra Grabarka Orthdruk, 1995
- Rasmussen Steen Eiler, Odczuwanie architektury Warszawa, Murator, 1999
- Regionalizm w kształtowaniu formy architektury Wrocław, Oficyna Wydawnicza PW, 1996
- Regionalny przegląd architektury, Wrocław '98. [Muzeum Architektury, 21.01-20.02 1998] : katalog, Wrocław, Stowarzyszenie Architektów Polskich
- Rolska-Boruch Irena, Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700 : założenia przestrzenne, architektura, funkcje budowli Lublin, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu
- Rybczyński Witold, Dom : krótka historia idei Gdańsk, Marabut ; Warszawa, Volumen, 1996
- Sadkowski Tadeusz, Drewniana architektura sakralna na Pomorzu Gdańskim w XVIII-XX wieku Gdańsk, Wydawnictwo Gdańskie, 1997
- "Sedes regni principales" : Wawel i inne rezydencje Kraków, Politechnika Krakowska, 1994
- Skibiński Szczęsny, Polskie katedry gotyckie Poznań, Gaudentinum,1996
- Skuratowicz Jan, Architektura Poznania 1890-1918 Poznań, Wydaw. Naukowe UAM, 1991
- Sławińska Jadwiga, Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze Arkady, 1997
- Staniszkis Magdalena, Planowanie krajobrazu Warszawy XX-XXI Warszawa, Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy
- Stary Wrocław w rysunkach Rysowników Architektury Wrocław, Urbanistyka, 1996
- Stefan Szyller 1857-1933, T.1-2 Warszawa, Wydaw. Fundacji "Historia, 1995
- Stefański Krzysztof, Antoni Wiwulski jako architekt Warszawa, IS PAN, 1994
- Strzałko Maria, Pałace i dwory w dawnym województwie kaliskim, T. 2 Warszawa, Stow. Historyków Sztuki, 1997
- Suchowola i Okopy w rysunkach wykonanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem doc. R. Natusiewicza Wrocław, Urbanistyka, 1994
- Suwalszczyzna (Suwałki, Wigry, Sejny, Filipów) w rysunkach Rysowników Architektury Wrocław, Urbanistyka, 1994
- Szablowski Jerzy, Architektura Kalwarji Zebrzydowskiej (1600-1702) Kraków, nakł. Towarzystwa Miłośników Historji i Zabytków
- Szolginia Witold, Architektura i budownictwo Warszawa, Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1991
- Sztuka ogrodów w krajobrazie miasta : miejskie przestrzenie publiczne i rekreacyjne, współczesne tendencje projektowe : konferencja naukowa, 20-22 czerwca 1997, VI Targi Zieleni Miejskiej i Ogrodnictwa, TARAGRA'97 Wrocław, PW, 1997
- Sztuka piękna - architektura : Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu Profesora J. Tadeusza Gawłowskiego, Kraków 15-16 maja 1997, Kraków, 1997
- Świątynia (pod red. Jerzego Rozpędowskiego) Wrocław, Wydaw. "Werk", 1997
- Tondos Barbara, Architektura Rzeszowa w okresie autonomii galicyjskiej Akces, 1997
- Toruń i miasta Ziemi Chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (tzw. Album Steinera) [Archiwum Państwowe w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu] ; pod red. Mariana Biskupa Toruń, TN, 1998
- Ulica Świdnicka we Wrocławiu (wprow. Zofia Ostrowska-Kębłowska ; tekst Maria Zwierz) Wrocław, "Via", 1995
- Urbanistyka [do roku 1945] (pod red. Jerzego Rozpędowskiego) Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1995
- Uścinowicz Jerzy, Symbol, archetyp, struktura : hermeneutyka tradycji w architekturze świątyni ortodoksyjnej Białystok, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki
- Wieczorkiewicz Wiesław, Architektura i planowanie wsi Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1996
- Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku Wrocław, PWr,1995
- Wierzgoń Alojzy, Kościoły drewniane na Śląsku Opolskim Opole, Wydaw. Św. Krzyża, 1995
- Winter Piotr, Ulica Augusta Cieszkowskiego w Bydgoszczy : zespół architekroniczny z przełomu XIX i XX wieku Bydgoszcz, Wojew. Ośrodek Kultury, 1996
- Włodarczyk Janusz, Żyć znaczy mieszkać - dom naszych pragnień i możliwości PWN, 1997
- Województwo chełmskie (red. Magdalena Róziewicz) Warszawa, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1999
- Województwo kieleckie (red. Iwona Kochanowska i Hanna Krzyżanowska) Warszawa, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1995
- Województwo krakowskie. Cz. 2 (red. Magdalena Róziewicz) Warszawa, Ośrodek Dokumentacji Zabytków
- Województwo lubelskie (red. Iwona Kochanowska) Warszawa, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1995
- Województwo skierniewickie (red. Agata Kłoczko i Magdalena Róziewicz) Warszawa, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1996
- Wrocław. Atlas miasta Pietruska & Partner, 2000
- Wrocław w rysunkach Rysowników Architektury Wrocław, Urbanistyka, 1996
- Wrocław z przełomu wieków w rysunkach Rysowników Architektury Wrocław, Urbanistyka, 1996
- Wrocławska architektura spod znaku swastyki Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
- Wybrane problemy współczesnej estetyki architektonicznej Kraków, PK, 1995
- Wzgórze Wawelskie w rysunkach Rysowników Architektury Wrocław, Urbanistyka, 1996
- Z badań nad dziejami klasztorów w Polsce (red. nauk. Jerzy Olczak) Toruń, UMK, 1995
- Zabłocka-Kos Agnieszka, Sztuka, wiara, uczucie : Alexis Langer - śląski architekt neogotyku,Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996
- Zabrze w rysunkach (red. Stanisław Słodowy, Wojciech Słodowy, Adam Styrylski) Zabrze, WAPŚ, 1997
- Zarębska Teresa, Przebudowa Gdańska w jego złotym wieku Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
- Ze studiów nad architekturą sakralną w Królestwie Polskim Warszawa, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1994
- Zieliński Jarosław, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy - Śródmieście, T.1, TOnZ, 1995
- Zieliński Jarosław, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy - Śródmieście, T.2, TOnZ, 1996
- Zieliński Jarosław, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy - Śródmieście, T.3, TOnZ, 1996
- Zieliński Jarosław, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy - Śródmieście, T.4, TOnZ, 1997
- Zieliński Jarosław, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy - Śródmieście, T.5, TOnZ, 1999
---------------------------
koniec architekturym a l a r s t w o

- Biblia we współczesnym malarstwie polskim (wystawa) Toruń, Muzeum Okręgowe, 1999
- Błaszczyk-Żurowska Hanna, Obrazy na szkle XVIII-XIX w. w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego (katalog wystawy prezentowanej od maja do czerwca 1997 w Oddziale Muzeum Tatrzańskiego - Galerii Sztuki im. W. i J. Kulczyckich) Kraków , Oficyna Artystów "Sztuka", 1995
- Caravaggio "Złożenie do grobu" - arcydzieło Pinakoteki Watykańskiej : różne oblicza caravaggionizmu : wybrane obrazy z Pinakoteki Watykańskiej i zbiorów polskich (katalog wystawy, Warszawa, 14 IX-15 X 1996) Warszawa, Muzeum Narodowe, 1996
- Chrzanowski Tadeusz, Portret staropolski Warszawa, Interpress, 1995
- Dobrowolski Tadeusz, Malarstwo polskie 1764-1964 Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968
- Dobrowolski Tadeusz, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat Wrocław, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1989
- Dobrowolski Tadeusz,Nowoczesne malarstwo polskie 1764-1939 /T.1/ Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956
- Dobrowolski Tadeusz, Nowoczesne malarstwo polskie 1764-1939 /T.2/ Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960
- Dobrowolski Tadeusz, Nowoczesne malarstwo polskie 1764-1939-1963 /T.3/ Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964
- Gadomski Jerzy, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540 Warszawa- Kraków, Wydaw. Naukowe PWN, 1995
- Galeria domowa ze zbiorów Adama Myjaka = Home gallery from Adam Myjak's collection (katalog wystawy, Galeria Kordegarda, kwiecień-maj 1996) Warszawa, Wydaw. Galerii Zachęta, 1996
- Galeria Jednego Dzieła Sztuki : indywidualne wystawy Kraków, Galeria Sztuki Kocioł, 1996
- Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego Poznań, Muzeum Narodowe, 1997
- Gębarowicz Mieczysław, Portret XVI-XVIII wieku we Lwowie Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969
- Gody, szopki, kolędnicy w malarstwie Eweliny Pęksowej (katalog wystawy), Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach,1995
- Godzina okrojona życiem : Ogólnopolski Salon Sztuki, Kraków, 1999
- Grafika i malarstwo pejzażowe na Ziemi Kłodzkiej w XX stuleciu - pokolenia (katalog wystawy, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 9 IV-16 V 1999),Kłodzko, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 1999
- Hermansdorfer Mariusz,Między ekspresją a metaforą : kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu Wrocław, Muzeum Narodowe, 1999
- Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice Warszawa, Społeczny Komitet im, 1998
- Józef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski i inni Warszawa, Amber, 1998
- Kaleciński Marcin, Muta praedicatio : studia z historii i recepcji malarstwa włoskiego doby potrydenckiej, Warszawa, DiG, 1999
- Kalinowska Krystyna, Malowane stropy w kamienicach Torunia XVI-XVIII w. Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 1995
- Katalog zbiorów Edwarda Rejchera, 1918
- Kolekcja dr. Lecha Siudy Poznań, Arsenał, 1997
- Kossecka Teresa, Gabinet Rycin króla Stanisława Augusta Warszawa, Zamek Królewski,1999
- Kraków - ludzie i okolice VIII 1998 r. : wystawa malarstwa Kraków, Towarzystwo Słowaków, 1998
- Krzysztofowicz - Kozakowska Stefania, Malarstwo polskie od około 1890 do 1945 roku Kraków, Muzeum Narodowe, 1997
- Krzywka Łukasz, Sztuk-mistrz polski Leon Kapliński (1826-1873) Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, 1994
- Leon Wyczółkowski i jego uczniowie (katalog wystawy)Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe im L. Wyczółkowskiego, 1994
- Lewicka A., Machowski M., Rudzka A. M.,Słownik malarzy polskich. T.1 Warszawa, Wydawnictwo Arkady, 1998
- Łukaszewicz Piotr,Kozak Anna, Obrazy natury : Adolf Dressler i pejzażyści śląscy drugiej połowy wieku XIX (katalog wystawy) Wrocław, Muzeum Narodowe ; Warszawa, Muzeum Narodowe, 1997
- Malarstwo polskie, Warszawa, Auriga, 1997
- Malarstwo polskie XVIII-XX w. ( katalog zbiorów) Rzeszów, Muzeum Okręgowe, 1998
- Malarstwo polskie 1800-1939 (katalog zbiorów Muzeum) Katowice, Muzeum Śląskie, 1996
- Malarstwo polskie : straty wojenne-obrazy olejne, Poznań, Bogucki Wydaw. Naukowe, 1998
- Malarstwo polskie w zbiorach prywatnych : nieznane dzieła Warszawa, Dom Aukcyjny "Agra", 1995
- Malarze przemyscy - członkowie TPSP : Alicja Czarnecka-Mikrut, Ceazariusz Kotowicz,Marek Mikrut,Helena Płoszaj-Wodnicka, Krystyna Rokowska, Wiesław Wodnicki Przemyśl, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 1998
- Malinowski J., Maurycy Gottlieb Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Mańkowski Tadeusz,Malarstwo na dworze Jana III, Kraków, PAU, 1950
- Melbechowska-Luty Aleksandra, Nokturny : widoki nocy w malarstwie polskim Warszawa, Arkady,1999
- XIX Międzynarodowy Plener Malarski, Białe Błota '95, (24 VII - 14 VIII 1995 : wystawa poplenerowa, Dom Muz, Toruń, luty - marzec 1996) Toruń, Toruńskie Tow. Kultury : Kujawsko-Pomorski Oddział Stow.
- Młoda Polska, Bruksela-Kraków 1890-1920 (katalog), Bruksela, Crédit Communal, 1997
- Najmłodsi poeci i malarze Warszawa, Wydaw. Archidiecezji, 1998
- NowobilskiJózef Andrzej, Sakralne malarstwo ścienne Włodzimierza Tetmajera Kraków, Fundacja im. Włodzimierza Tetmajera "Czuwajmy"
- O moc chleba : Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Plastyczny, Lublin, Polihymnia,1997
- XXXIV Ogólnopolski Konkurs Malarstwa, listopad-grudzień Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, 1999
- Pędzlem rozmaitym : malarstwo okresu Wazów w Polsce, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1970
- Polski Paryż : od Michałowskiego do Lebensteina, Łódź, Muzeum Historii Miasta Łodzi, 1999
- Polskie malarstwo portretowe Kraków, PAU,1948
- Poprzęcka Maria, Arcydzieła malarstwa polskiego Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Portrety Witkacego z kolekcji Jana Stanisława Witkiewicza : katalog, Wrocław, Państwowa Instytucja Kultury "Wratislavia Cantans"
- Retusze w malarstwie sztalugowym Toruń, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja, 1995
- Romantyzm : malarstwo w czasach Fryderyka Chopina (wystawa- Zamek Królewski) Warszawa, Dom Polski,1999
- Sarzyński Piotr, Przewodnik po rynku malarstwa, Warszawa, Iskry, 1999
- Szafraniec-Rdułtowska Beata, "Pokłon pasterzy" Hansa von Aachen - wzór dla kilku zabytków sztuki śląskiej, Warszawa, IS PAN, 1994
- Sztuka kręgu "Sztuki" : Towarzystwo Artystów Polskich "Sztuka" 1897-1950 (katalog wystawy, Muzeum Narodowe,26 maja - 10 września 1995) Kraków, Muzeum Narodowe, 1995
- Tadeusz Brzozowski, Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski Warszawa, Galeria Sztuki, 1995
- Teksty o malarzach : antologia polskiej krytyki artystycznej, 1890-1918 / wybrał, ułożył i przedm. opatrzył Wiesław Juszczak/ Wrocław, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976
- Teresa Tyszkiewicz 1906-1992 - obrazy, rysunki ( wystawa) Poznań, Galeria Miejska Arsenał,1997
- Wojewódzki Przegląd Plastyki, Leszno 1998 Leszno, Wojewódzki Dom Kultury, 1998
- I Wystawa sztuki nowoczesnej : pięćdziesiąt lat później Kraków, Fundacja Nowosielskich, 1998
- III Wystawa Środowiskowa Częstochowskich Artystów ,Częstochowa, Związek Polskich Artystów, 1998
- Zientara Maria, Z pracowni naszych artystów : sztuka krakowska lat dziewięćdziesiątych (katalog wystaw zorganizowanych w Wieży Ratuszowej w latach 1991-1997),Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
- Zwierzyniec '96 (wystawa poplenerowa) Zamość,1997
- Zwierzyniec '95 (wystawa poplenerowa) Zamość, 1996
- Zwierzyniec '94 (wystawa poplenerowa) Zamość, 1995
---------------------------
koniec malarstwag r a f i k a

- Adam Bunsch (1896-1969) [wystawa malarstwa i grafiki] Kraków, "Antykwa", 2000
- Borucki Sławomir,Ekslibris wrocławski i małe formy grafiki, (29 październik - 30 listopad 1997), Wrocław, GPP : WMBP, 1997
- Fin de si`ecle : polnische Graphik, 1890-1916 : Stadtmuseum Düsseldorf, 28. Januar - 22. Februar 1998, Polnisches Institut in Düsseldorf, 28. Januar - 10. März 1998, Ausstellungskatalog Warszawa, Nationalmuseum, 1998
- Grafika Czesława Słani (wystawa), 1996
- Grafika wenecka XVIII wieku ze zbiorów polskich (katalog wystawy, Galeria Księży Młyn, 7 marca - 17 kwietnia 1995 ) Łódź, Muzeum Sztuki, 1995
- Jakimowicz Irena, Pięć wieków grafiki polskiej, Warszawa, Muzeum Narodowe, 1997
- Jerzy Czop, Zawiercie : listy rysowane z miasta i okolic (tekst : Barbara Kania, Marcin Kania ) Zawiercie : Miejski Ośrodek Kultury "Centrum", 1996
- Kotłowski Jan, Wilno w grafice dwudziestolecia międzywojennego (katalog wystawy w Celi Konrada w Wilnie, maj-czerwiec 1994) Toruń, Uniwersytet M. Kopernika, 1994
- Mulczyński Jarosław, Słownik grafików Poznania i Wielkopolski XX wieku urodzonych do 1939 Poznań, Dom Wydaw. Krzysztof Matusiak, Koziołki Poznańskie
- XV Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, grudzień 1998 Łódź, Państ. Galeria Sztuki, 1998
- Oszczanowski Piotr, Gromadzki Jan, Theatrum vitae et mortis : grafika, rysunek i malarstwo książkowe na Śląsku w latach ok. 1550 - ok. 1650 (katalog wystawy, Muzeum Historyczne we Wrocławiu, luty 1996)Wrocław, Muzeum Historyczne, 1995
- Piśmiennictwo i grafika chrześcijańska XV-XVIII wieku na Śląsku (sesja, wystawa, Opole 16 września 1994, red.Danuta Żylska-Kobiałko) Opole, WBP, 1994
- Pod gwiazdą piołun (wystawa współczesnej grafiki, Warszawa Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 2-28 stycznia 1985) Warszawa, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 1985
- Raczyński Edward, Wspomnienia Wielkopolski : wybór rycin, Poznań, PTPN, 1991
- Sulerzyska Teresa, Alegoria Wolności w gdańskiej grafice ilustracyjnej XVII wieku, 1990
- 3 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice' 97 Katowice, Galeria Sztuki, 1997
---------------------------
koniec grafikir z e ź b a

- Berendt Elżbieta, Rzeźba ludowa na Dolnym Śląsku XVIII-XIX w.( katalog zbiorów) Wrocław, Muzeum Narodowe, 1995
- Fiderkiewicz Maria, Śląscy "pariasi" pędzla i dłuta (1945-1993) Katowice, Muzeum Śląskie, 1994
- Guziakiewicz Edward, Mieleccy malarze i rzeźbiarze : rozmowy z artystami Mielec, 1999
- Inne przestrzenie (katalog : artyści Akademii Sztuk Pięknych) Warszawa, ASzP, 1994
- Jackowski Aleksander, O rzeźbach i rzeźbiarzach Warszawa, Wydaw. Krupski i S-ka, 1997
- Kaczmarek Romuald, Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999
- Kalinowski Konstanty, Rzeźba barokowa na Śląsku Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe, 1986
- Kębłowski Janusz, Renesansowa rzeźba na Śląsku 1500-1560 Poznań, Państ. Wydaw. Naukowe. Oddział w Poznaniu, 1967
- Król Anna, Rzeźbiarze Młodej Polski (wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie) Legnica : Muzeum Miedzi ; Brzeg : Muzeum Piastów Śląskich
- Kwiatkowska Maria Irena, Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 1995
- Maniurka Piotr Paweł, Mater Matris Domini : święta Anna Samotrzeć w gotyckiej rzeźbie śląskiej, Opole, WT UO, 1997
- Mikocki Tomasz, Les sculptures mythologiques et décoratives dans les collections polonaises : (les reliefs décoratifs, meubles, décor de fontaines, herm`es, vases, etc.) Warszawa, Université de Varsovie. Institut d'Archéologie, 1999
- Muzyka i brąz (październik 1995, Galeria Kordegarda, Warszawa (red. kat. Dorota Dąbrowska) Warszawa, Wydaw. Galerii Zachęta, 1995
- Nowak Romuald, Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum (katalog wystawy), Kłodzko, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 1992
- Olejnik Drejas Krystyna, Plastyka bydgoska, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne,1995
- Profesor Tadeusz Breyer (1874-1952) i jego uczniowie Warszawa, Akademia Sztuk Pięknych, 1997
- Rzeźba neoklasyczna i romantyczna w Polsce, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974
- Rzeźba polska (katalog zbiorów. T. 1) Wrocław, Muzeum Sztuki Medalierskiej, 1996
- Wokół polskiej rzeźby lat 70-tych i 80-tych XX wieku (katalog wystawy) Orońsko, Muzeum Rzeźby Współczesnej, 1997
---------------------------
koniec rzeźbyi n n e

- Art Deco. Poradnik kolekcjonera Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Aurea Porta Rzeczypospolitej : sztuka Gdańska od połowy XV w. Gdańsk : Agencja Reklamowo-Wydaw.A 1997, tom 1
- Aurea Porta Rzeczypospolitej : sztuka Gdańska od połowy XV w. Gdańsk : Agencja Reklamowo-Wydaw. A. 1997, tom 2
- Bruce-Mitford M., Ilustrowana księga znaków i symboli Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Ciechanowiecki Andrzej Stanisław, Nieśwież : międzynarodowy ośrodek kultury na Białorusi (od XVI do XX w.) Warszawa, Polska Akademia Nauk - Instytut Sztuki, 1994
- Chruścicki Tadeusz,Stolot Franciszek, Muzea Krakowa Warszawa, Wydawnictwo Arkady Antyki Muza, 1998
- Bednarczuk-Rzepko Wanda, Pojezierze Suwalskie i Augustowskie Pascal, 1999
- Brzuskiewicz Marianna, Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Arkady, 1997
- Budziński Tadeusz, Krosno i okolice Bosz, 1997
- Coradeschi S., Srebra Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Claudon Francis, Encyklopedia romantyzmu Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1997
- Dobrowolski Tadeusz, Sztuka Krakowa Kraków, Wydaw. Literackie, 1978
- Dobrowolski Tadeusz, Sztuka Młodej Polski Warszawa, Państ. Wydaw. Naukowe 1963
- Dobrowolski Tadeusz, Sztuka na Śląsku Katowice, IŚ,1948
- Dobrowolski Tadeusz, Sztuka województwa śląskiego Katowice, Muzeum Śląskie,1994
- Dziurla Henryk, Krzeszów uświęcony Łaską Uniwersytet Wrocławski, 1997
- Figiel Stanisław, Beskidy na weekend-9 tras po najpiękniejszych zakątkach Beskidów, Pienin, Orawy, Podhala i Spiszu, Pascal, 1999
- Firlej Katarzyna, Małopolska na weekend-9 tras po najpiękniejszych miastach i regionach Małopolski Pascal, 2000
- Firlej Katarzyna, Adamczak Sławomir, Wielkopolska na weekend-9 tras po najpiękniejszych zakątkach Wielkopolski Pascal, 1999
- Gdańsk, Sopot, Gdynia Festina, 1997
- Góra Kalwaria. Czersk, Baniocha. Agencja Regraf, 2000
- Gombrich E. H., O sztuce Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Grzybkowska Teresa, Muzea Gdańska Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Kibish-Ożarowska Krystyna, Mały przewodnik po sztuce religijnej Prószyński i S-ka, 1999
- Kluszczyński Ryszard, Kronika Polski 1998
- Kudera Dorota,Krzeszów Laumann-Polska, 1995
- Kulczyk Sylwia,Tomczyk Edyta, Kraina Wielkich Jezior Pascal, 2000
- Kulczyk Sylwia, Mazowsze na weekend-10 tras po najpiękniejszych zakątkach Mazowsza, Pascal, 2000
- Kultura i sztuka Szczecina w latach 1800-1945 : materiały seminarium Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 16-17 październik 1998, Szczecin, SHS, 1999
- Kultura średniowiecznego Śląska i Czech : miasto (pod red.Krzysztofa Wachowskiego) Wrocław,CBŚiB, 1995
- Kultura średniowiecznego Śląska i Czech : zamek (pod red. Krzysztofa Wachowskiego) Wrocław, UW. CBŚiB, 1996
- Kwiatkowska-Baster Bogusława, Baster Zdzisław Krzysztof Tyniec u progu tysiąclecia, Wydawnictwo Literackie,1994
- Łozińska Tamara, Warszawa Galaktyka, 1998
- Markin Joanna, Kraków Pascal, 2000
- Matwijów Maciej,Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948 Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1996
- Meble. Poradnik kolekcjonera Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Melegati L., Ceramika Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Między formą a znaczeniem : studia z ikonografii Warszawa, DiG, 1997
- Milanezi E., Kobierce Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Montenegro R., Meble Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Nobile claret opus : studia z dziejów sztuki Wrocław, Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1998
- Ochrona środowiska - ochrona zabytków : sympozjum konserwatorsko-naukowe, Warszawa - Janowiec, 16-17 września 1997 Warszawa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1997
- Ogród : forma, symbol, marzenie : wystawa - 18 grudnia 1998-28 lutego 1999, Zamek Królewski w Warszawie (red. naukowa: Małgorzata Szafrańska) Warszawa, Arx Regia, 1998
- Omilanowska Małgorzata, Gdańsk i Pomorze Wiedza i Życie, 1999
- Omilanowska Małgorzata, Warszawa Wiedza i Życie, 1997
- Ostrowski Jan K., Lwów : dzieje i sztuka Kraków, Universitas, 1997
- Pasierb Janusz St., Ochrona zabytków sztuki kościelnej Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1995
- Pasierb Janusz St., Pelplin i jego zabytki INTERPRESS Polskiej Agencji Informacyjnej S.A., 1993
- Plebankiewicz Krzysztof, Wilno - przewodnik turystyczny Arkady, 1997
- Płocka Starówka i jej zabytki Agencja Regraf
- Polska na weekend-52 trasy po najpiekniejszych miastach i regionach (praca zbiorowa), Pascal, 1999
- Popowa O., Smirnowa E., Cortesi P., Ikony Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Porcelana. Poradnik kolekcjonera Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Pradalier Henri, Historia sztuki 1000-2000, Arkady, 1998
- Protestantyzm i sztuka protestancka Dolnego Śląska (pod red. Krzysztofa R. Mazurskiego) Wrocław, Sudety, 1995
- Rogala Stanisław, Busko i okolice - legendy, historia, zabytki, trasy wycieczkowe - Chmielnik, Nowy Korczyn, Pińczów, Solec Zdrój, Stopnica, Szydłów, Wiślica - przewodnik Elipsa, 1996
- Secesja. Poradnik kolekcjonera Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Siedlar-Kołyszko Teresa, Między Dźwiną a Czeremoszem Fundacja Kulturalna, 1998
- Skała Cyprian, Sudety na weekend-9 tras po najpiękniejszych zakątkach Sudetów Pascal, 1999
- Skarby ludzkości-Zabytki kultury Muza, 1998
- Skurzyński Piotr, Pomorze wschodnie na weekend-12 tras po najpiękniejszych zakątkach Pomorza, wyspy Bornholm i obwodu kaliningradzkiego, Pascal, 2000
- Srebra i platery. Poradnik kolekcjonera Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Stańczyk Wojciech, Kraków : przewodnik dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, Kraków, FRSiPL, 2000
- Strzelczyk Jerzy, Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1992
- Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce 2 Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995
- Sztuka nowoczesna ( praca zbiorowa, pod red. T. Dobrowolskiego) Kraków, Wydaw. Literackie 1962
- Sztuka nowożytna (praca zbiorowa pod red. T. Dobrowolskiego) Kraków, Wydaw. Literackie 1965
- Sztuka polska : od czasów najdawniejszych do ostatnich Kraków, Wydaw. Literackie,1974
- Sztuka średniowieczna (praca zbiorowa, pod red. T. Dobrowolskiego) Kraków, Wydaw. Literackie 1962
- Sztuka świata. 10 Tomów, Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Sztuka świata. T.12. Leksykon A-K Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Tomczyk Edyta, Mazury na weekend-9 tras po najpiękniejszych zakątkach Mazur Pascal, 1999
- Tomczyk Edyta, Pomorze zachodnie na weekend-10 tras po najpiękniejszych zakątkach Pomorza i wyspy Bornholm Pascal, 2000
- Wodziński Marcin, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wieku Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1996
- Wokół księgi henrykowskiej : szlak cystersów w Polsce Wrocław, "Sudety", 1995
- Wyrwa Andrzej Marek, Opactwa cysterskie na Pomorzu : zarys dziejów i kultury Poznań, Patria Polonorum : Księgarnia Św. Wojciecha, 1999
- Zarys problematyki ochrony zabytków, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1996
- Zegary. Poradnik kolekcjonera Warszawa, Wydawnictwo Arkady
- Ziemia Płocka, Ziemia Łęczycka i Kutnowska-mapa drogowa; turystyczno-krajoznawcza, Agencja Regraf
---------------------------
koniec (następne działy w przygotowaniu)