MUZEUM REGIONALNE im. WOJCIECHY DUTKIEWICZ
W ROGOŹNIE

pl. K. Marcinkowskiego 1, 64-610 Rogoźno,
tel. (0-67) 261-80-78

Początków miejscowego muzealnictwa możemy szukać w zorganizowanej w 1958 r., w ramach obchodów 700-lecia miasta, wystawie pamiątek historycznych Rogoźna. W 1968 r. Wojciecha Dutkiewicz udostępniła zwiedzającym gromadzone pamiątki dotyczące powstania wielkopolskiego. Część z nich znalazła się w Izbie Pamięci Powstania Wielkopolskiego otwartej w 1975 r. w Szkole Podstawowej nr 2.

Dopiero jednak wysiłki ludzi skupionych w Komitecie Organizacyjnym Muzeum, na czele którego stał Jan Hinczewski, dały rezultat w postaci otwarcia 29 stycznia 1983 r. w budynku byłego Ratusza regionalnej placówki muzealnej. Stronę organizacyjną wziął na siebie Bogdan Wilhelm (kierownik w latach 1983-1990), a merytoryczną historyk Władysław Ruks. Głównym inspiratorem powstania Muzeum Regionalnego w Rogoźnie, a później jego duchowym opiekunem był Marian Mianowski. Fachowej pomocy udzielili pracownicy Muzeum Okręgowego w Pile. Finansowo i technicznie wsparły tworzącą się placówkę miejscowe zakłady pracy. Pomocą służyły również władze oświatowe w osobach Czesława Lewandowskiego i Zdzisława Hinza. W 1991 r. muzeum weszło w skład utworzonego Rogozińskiego Centrum Kultury i Sportu. 3 maja 1991 r. muzeum otrzymało imię Wojciechy Dutkiewicz.

Siedzibą Muzeum jest zabytkowy Ratusz Nowomiejski. Jest to budynek jednopiętrowy z główną częścią z lat 1826-28 projektu J. Offendingena oraz dobudowaną w 1914 r. według projektu Hugo Lorenza i A. Klatte. Kondygnacje wydzielone dwoma równoległymi gzymsami. Dachy wysokie z powieką na fasadzie, nad starszą częścią - dach naczółkowy z wieżyczką zegarową, nad nowszą - namiotowy. Wejście ujęte od góry trójkątnym szczycikiem na konsolach, na piętrze drzwi balkonowe ujęte analogicznym szczycikiem. Z pierwotnego wyposażenia zachowały się drzwi do skarbca kasy miejskiej z 1914 r. oraz kilkanaście krzeseł z dawnej sali sesyjnej, dekorowanych snycersko, wyściełanych skórą prawdopodobnie z czwartej ćwierci XIX w.

Pod względem bazy początki placówki były skromne. Dopiero po remoncie budynku i przeprowadzonej adaptacji, muzeum uzyskało nowe sale ekspozycyjne oraz pracownie. Obecnie Muzeum zajmuje cały budynek z wyłączeniem Sali Ślubów USC. Część ekspozycyjna licząca ponad 350 m2 obejmuje wystawy stałe: historyczną, etnograficzną i przyrodniczą oraz sale Wystaw czasowych. Do tej pory zorganizowano ponad 120 wystaw z wypożyczeń międzymuzealnych, od osób prywatnych oraz ze zbiorów własnych. Zbiory liczą prawie 6000 eksponatów i gromadzone są w większości dzięki wspaniałomyślności ofiarodawców oraz pracy własnej przyrodników. Grono naszych darczyńców liczy ponad 300 osób.

Muzeum Organizuje konkursy historyczne, przyrodnicze, twórczości ludowej i amatorskiej. Działalność edukacyjna prowadzona jest w formie wykładów i lekcji muzealnych. Działają dwa kółka przyrodnicze.
Muzeum zapoczątkowało w 1998 roku organizację Ogólnopolskich Sympozjów Muzealnictwa Regionalnego.
W 2000 roku odbył się I Wojewódzki Przegląd "Hejnały i herby miast Wielkopolski" - przegląd będzie kontynuowany w 2001 roku.
Do tradycji weszły już imprezy plenerowe, takie jak: Jarmark na św. Wita (w połowie czerwca) oraz organizowane z LOP ognisko pod dębem "Przemysł II" w rocznicę śmierci króla - 8 lutego.

Wykaz wydawnictw dostępnych w stoisku muzealnym:
- "Dzieje Rogoźna" - 10 zł
- Rogozińskie Zeszyty Historyczne:
RZH nr 1 "Kalendarium Dziejów Rogoźna" - 1 zł
RZH nr 2 "Wiosna Ludów w Rogoźnie" - 1 zł
RZH nr 3 "Towarzystwo Tomasza Zana" - 1 zł
RZH nr 4 "Rogoźno w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919" - 3 zł
RZH nr 5 "Ruch sportowy w Rogoźnie w zarysie historycznym" - 1 zł
RZH nr 6 "Opis Rogoźna z 1794 r." - 1zł
RZH nr 7 "Bractwo Strzeleckie w Rogoźnie 1755-1939" - 1 zł
RZH nr 8 "Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna 1983-1993" - 1 zł
RZH nr 9 "Przemysł II (1296-1996). Rogozińskie obchody przemysławowskie" - 1 zł
- "Cmentarz Parafialny w Rogoźnie" - 2 zł
- "Zarys dziejów rzemiosła rogozińskiego 1248-1998" - 1 zł
- "Rogoźno i okolice na starej fotografii" cz. I, II, III - każdy 1 zł
- "Rogoźno i okolice. Przewodnik" - 9 zł
- "Rogozińska Orkiestra Dęta 1969-1999" - 6 zł
- "Maryi w hołdzie. 600-lecie parafii w Słomowie" - 3 zł
- "Przemysł II" - 7 zł
- "700-lecie koronacji Przemysła II" - 5 zł
- "Hejnały i herby miasta Wielkopolski" - 10 zł
- "Muzeum Regionalne w Rogoźnie" - folder - 0,50 zł
- "Ks. Włodzimierz Laskowski" - 5 zł
- "Przewodnik po MRR" - 5 zł


WYSTWA HISTORYCZNA

W części archeologicznej wystawy eksponowane są narzędzia krzemienne (toporki, siekierki, skrobacze, grocik sercowaty), ceramika kultury pomorskiej oraz naszyjnik brązowy. Obok rekonstrukcja grobu skrzynkowego z Owieczek oraz grób skrzynkowy, zawierający 8 popielnic, znaleziony w Parkowie-Mokszu. W 1998 r. Kolejne eksponaty pochodzą z okresu rzymskiego (nożyce, ceramika) i średniowiecza (kopia miecza, topór, kabłączki skroniowe). Na uwagę zasługuje też grot oszczepu, żelazny, wczesnośredniowieczny z IX w. znaleziony w Olsztynie koło Rogoźna w 1995 r.
Część archeologiczną wystawy uzupełniają tablice dydaktyczne: chronologiczna pradziejów oraz pradziejów Wielkopolski, wykaz stanowisk archeologicznych w mieście i gminie oraz fotografie niektórych stanowisk, w tym grodziska wczesnośredniowiecznego na Wójtostwie (Żydowska Góra). Ostatnim znaleziskiem archeologicznym już z czasów nowożytnych jest łódź - dłubanka z Nieszawy, z 1570 r.
Na wystawie można obejrzeć także faksymila przywilejów miejskich, dzwon kościelny odlany przez Wilhelma Hampela w 1691 r. z kościoła św. Marcina oraz dawne monety polskie (XVII-XVIII).
Z okresu powstań narodowych pochodzą min. dokumenty, fotografie i realia.
Przypominając o rozwoju gospodarczym miasta w XIX i pocz. XX w. prezentuje się pamiątki dotyczące Banku Ludowego.
Część wystawy poświęcono wielkiemu rogoźaninowi Aleksemu Klawce-wybitnemu bibliście, nauczycielowi Ojca Świętego Jana Pawła II oraz absolwentowi rogozińskiego gimnazjum Arcybiskupowi Metropolicie Poznańskiemu Walentemu Dymce.
W gablotach ustawionych pośrodku sali eksponowane są pamiątki dotyczące szkolnictwa.
Sala II poświęcona jest zasłużonej rogozińskiej rodzinie Dutkiewiczów.
W Sali III eksponowane są przedmioty związane z historią cechów rzemieślniczych, pamiątki organizacji, także sportowych. Prezentowana jest prasa lokalna, dokumenty z czasów II wojny światowej, judaica i inne.


WYSTAWA ETNOGRAFICZNA

Stała wystawa etnograficzna obejmuje tylko jedną salę, dlatego eksponowane tu obiekty reprezentują poszczególne dziedziny zbiorów działu. Pokazano tu naczynia i sprzęty drewniane, naczynia gliniane, sprzęty mosiężne, sprzęty gospodarstwa domowego i higieny, sprzęty do obróbki wełny i roślin włóknistych (len i konopie), przedmioty związane z pszczelarstwem oraz elementy stroju ludowego.


WYSTAWA PRZYRODNICZA

Mieści się w trzech salach i obejmuje trzy zasadnicze działy: - zoologię obejmującą okazy współczesnej fauny
- paleontologię obejmującą skamieniałości
- geologię obejmującą minerały i skały


Lucyna BełchMUZEUM REGIONALNE im. WOJCIECHY DUTKIEWICZ w Rogoźnie
pl. K. Marcinkowskiego 1, 64-610 Rogoźno
tel. (0-67) 261-80-78
Dyrektor - mgr Lucyna Bełch


Z A P R A S Z A M Y !
 
 

e-mail: muzeum@zabytki.pl
Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych