ZABYTKI   POWIATU   GARWOLIŃKIEGO

BOROWIE
- DWÓR zbudowany został w 1 ćw. w. XIX dla rodziny Moszyńskich. Był remontowany i częściowo przebudowany w 1946 i 1956. Jest to parterowa budowla klasycystyczna, na sklepionych piwnicach, murowana z cegły, tynkowana, zwrócona frontem na południe. Dwór wzniesiono na rzucie prostokšta, posiada on portyki: od frontu mniejszy, o czterech kolumnach toskańskich, osłonięty trzupołaciowym daszkiem, od wsch. szeroki, sześciokolumnowy, zwieńczony trójkątnym szczytem z oknem półkolistym. Układ wnętrz jest dwutraktowy, z sienią na osi; w pomieszczeniach znajdujš się stropy z fasetami oraz resztki parkietów, a w jednym z pomieszczeń ślad kominka. Dach budowli jest czterospadowy, kryty gontem. Od zach. znajduje się budynek dawnej kuchni, murowany z 1 poł. w. XIX, na planie prostokąta, z dachem czterospadowym krytym słomą. Jest on związany z dworem murowanym łącznikiem z korytarzem.
- RESZTKI PARKU założonego współcześnie z dworem. Od frontu znajdujš się ślady dawnego podjazdu z kolistym gazonem pośrodku. Na pn. równolegle do dworu znajduje się wielki, prostokątny staw z resztkami miesznego drzewostanu, m.in. starych jesionów i klonów.

CELEJÓW
Zachowały się tu RESZTKI PARKU założonego w XVIII/XIX wokół dworu, będącego w. XIX-XX w posiadaniu Łaskich, dziś nie istniejącego. Przetrwały koliste sadzawki oraz okazy starych dębów i jesionów.

CHOTYNIA
= Klasycystyczny DWÓR został zbudowany w 1 poł. XIX w. 2 poł. W XIX W. stanowił własność Grajbnerów, następnie Leliwa-Śnieżków. Został przebudowany w XX. i wyremontowany w 1949 r. Jedenastoosiowa, parterowa budowla na planie prostokšta z dobódówkami od pd.-zach. i pn.-wsch. jest murowana z cegły i tynkowana. Posiada piwnice sklepione kolebkowo. Układ wnętrz jest dwutraktowy. W pomieszczeniach znajdujš się resztki parkietów. Gzyms podokapowy, jest profilowany, dach czterospadowy, kryty eternitem; nad przybudówkami gontowy.
- STAJNIA-WOZOWNIA zbudowana została w 1 poł. w. XIX. Jest murowana z cegły, tynkowana, na narożach boniowana. Posiada plan prostokąta z ryzalitem na osi, w którym znajdujš się dwie bramy wjazdowe. Okna sš małe, prostokątne. Okap wspiera się na zakończeniach belek stropowych. Stajnię przekrywa dach czterospadowy, niski, kryty blachą.

CZYSZKÓW
- Murowany z cegły i tynkowany CZWORAK zbudowany został w 1 ćw. w. XIX. Układ jego wnętrz jest dwutraktowy. Budynek posiada gzyms podokapowy drewniany, profilowany, czterospadowy dach z dymnikami, kryty gontem i słomą.
- STAJNIĘ - WOZOWNIĘ zbudowano w 1 ćw. w. XIX, następnie przebudowano na mieszkania w 1909. Jest to budowla na rzucie prostokąta. Jej naroża dekorujš boniowania. Dach jest czterospadowy, niski, z okapem wspartym na wysuniętych zakończeniach belek stropowych, kryty blachą. W pobliżu zabudowań gospodarczych znajdujš sie resztki dawnego dworu murowanego, wzniesionego dla Wojkowskich zapewne w poczštku w. XIX, rozebranego w 1910 r. Zachowała się piwnica sklepiona kolebkowo. Na pd-zach od niej znajduje się pomnik klasycystyczny z ok. 1840, z piaskowca, w formie nagrobka rzymskiego.

GŁOSKÓW
Klasycystyczny DWÓR zbudowano w 1 ćw. w. XIX zapewne dla rodziny Młyńskich. Został on zdewastowany w. XX., a następnie zrekonstruowany w 1965 r. Dziwięcioosiowy parterowy budynek jest murowany z cegły, tynkowany. Posiada plan prostokšta. Układ jego wnętrz jest dwutraktowy, przekształcony. Dwór przekrywa dach czterospadowy, kryty dachówką.

GODZISZ
RESZTKI PARKU założonego w 1 poł. w. XIX, przekształconego w. XX. stanowiš okazy starodrzewu m.in. dębów, wiązu oraz dwóch topoli po bokach alei wjazdowej.

GÓRKI
Drewniany, o konstrukcji zrębowej, otynkowany DWOREK zbudowano w 1 poł. XIX w., zapewne dla Kłoczowskich. Posiada nowszą część dobudowaną od pn. Układ jego wnętrz jest dwutraktowy, z sienią na osi. W pomieszczeniach znajdujš się stropy belkowane. Od frontu budynek urozmaica ganek o dwóch słupach zwieńczony trójkątnym szczytem. Dach obecnie jest dwuspadowy o wysuniętym okapie, kryty blachą.

GÓRZNO
= Pierwotnie barokowy, obecnie pozbawiony cech stylowych drewniany, obmurowany cegłą, otynkowany DWÓR wzniesiony został w końcu w. XVII lub 1 ćw. w. XVIII, ganek dobudowano ok. poł. w. XIX. W 1 ćw. w. XIX stanowił własność Paliszewskich, następnie Wilkońskich. Budowla została zniekształcona przez zmianę konstrukcji dachu oraz rozebranie ryzalitów w czasie remontu w latach 1959-60. Zwrócona jest frontem na pd. Parterowa, na rzucie wydłużonego prostokąta, dziewięcioosiowa, pierwotnie posiadała dwa narożne ryzality od tyłu. Dwutraktowy układ wnętrz uległ przebudowie. Na osi od frontu ganek ujęty jest na narożach pilastrami. Dwór przekryty został dwuspadowym, blaszanym, pierwotnie łamanym dachem polskim.
- PAWILON (nie mylić z nieistniejącą już OFICYNĄ DWORSKĄ) w stylu neogotyku romantycznego zbudowany został ok. 1840 r. dla Wilkońskich na zach. od dworu. Jest to parterowa murowana z cegły, tynkowana, boniowana budowla, na wysokich piwnicach, sklepionych łukiem odcinkowym. Posiada nieregularny plan. Od frontu jej część wsch. jest zryzalitowana, zwieńczona murem z blankami, udomachikułami i otworami szczelinowymi, rozdzielonymi filarkami z krenelażem. W przyziemiu znajduje się ślepy portal arkadowy z trójkątnym szczytem. Dachy są wielopołaciowe, kryte gontem, częściowo blachą.
- Drewniany, o konstrukcji zrębowej dwukondygnacjowy SPICHLERZ na planie prostokąta zbudowano w. XVIII., a następnie restaurowano i częściowo zrekonstruowano w 1959 r. W górnej jego kondygnacji od frontu, oraz w ścianach szczytowych w obu kondygnacjach wykonano podcienia na profilowanych słupach, pomiędzy którymi znajdują się odcinkowe arkady. Na narożach nałożono drewniane boniowane. Wewnątrz stropy są belkowane, wsparte na słupach. Na górną kondygnację wiodą schody od wsch. Eliptyczne okienka posiadające profilowany wykrój, wycięte zostały w belkach. Dach jest czterospadowy, kryty gontem.
- CHAŁUPY nr 124 i 127. zbudowano w 1 poł. w. XIX. Są one drewniane, o konstrukcji zrębowej z dwutraktowymi wnętrzami. Chałupy przekrywają dachy naczółkowe, kryte słomą i papą.
- GRODZISKO - na cmentarzu grzebalnym znajduje się nagrobek Ignacego Żebrowskiego (zm. 1849) oraz grobowiec rodziny Wilkońskich z 1868.
- Murowaną KAPLICZKĘ PRZYDROŻNĄ zbudowano ok. poł. w. XIX.. Jest ona czworoboczna, z wnęką zamkniętą półkoliście, kryta daszkiem dwuspadowym.

IZDEBNO
- Murowany z cegły, parterowy DWÓR na planie prostokąta, zbudowano ok. poł. w. XIX., a następnie rozbudowano w. XX. Jest on tynkowany, wrócony frontem na pn. Jego naroża ujęte zostały boniowanymi pilastrami. Układ wnętrz jest dwutraktowy. Dwór posiada dach naczółkowy, kryty papą, z wystawką od pd.
- Drewniany SPICHLERZ, o konstrukcji zrębowej wzniesiono w początku w. XIX. na planie prostokąta, z podcieniem o sześciu profilowanych słupach. Jego drzwi skonstruowane są ze skośnie układanych klepek nabijanych gwoździami. Dach jest wysoki naczółkowy, kryty blachą.

KAMIONKA
- RESZTKI PARKU założonego 1 poł. w. XIX wokół rozebranego dworu położone są na niewielkim wzniesieniu porośniętym kępami starodrzewu, z sadzawką i aleją kasztanową. Obok parku znajdują się zabudowania gospodarcze neogotyckie z ok. poł. w. XIX.
- FIGURA Chrystusa Ukrzyżowanego z 1 poł. w. XIX, przybita została do pnia przydrożnego drzewa.

KRĘPA - RESZTKI PARKU założonego 1 poł. w. XIX, rozciągają się wokół dworu zbudowanego w końcu w. XIX wg projektu arch. Ksawerego Dionizego Makowskiego dla Zamojskich, następnie należącego do rodziny Abakanowiczów. Od frontu znajduje się podjazd z owalnym gazonem pośrodku, a za dworem obszerna kolista polana z prześwitem na osi oraz kilkusetletnią lipą. Od wsch. Aleja, wysadzana wiązami, prowadzi do grobli pomiędzy stawami.

ŁĘTÓW
Drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany parterowy DWÓR na rzucie prostokąta wzniesiono ok. poł. w. XIX, a następnie przebudowano w 1953 r. Układ jego wnętrz jest dwutraktowy. Budowla przekryta została dachem dwuspadowym, krytym blachą.

ŁUCZNICA
Murowany z cegły, tynkowany, parterowy DWÓR zbudowano ok. 1840 dla rodziny Potockich. Obecnie mieści się w nim szkoła. Budowla zwrócony frontem na pn., posiada od frontu ganek o czterech kolumnach toskańskich, od ogrodu zaś ganek czterofilarowy. Układ wnętrz jest dwutraktowy, z korytarzem na przestrzał. Na osi znajduje się sień z klatką schodową. Dwuspadowy dach kryty jest blachą. W otoczeniu dworu znajdują się resztki starodrzewu m.in. kilusetletni dąb.

MACIEJOWICE
Klasycystyczny, murowany z cegły, tynkowany RATUSZ I KRAMY wzniesione w początku w. XIX były zapewne później przerabiane. Korpus główny jest prostokątny, piętrowy z przylegającym od tyłu trójskrzydłowym parterowym blokiem kramów, ustawionych wokół prostokątnego dziedzińca. Elewacja frontowa korpusu jest pięcioosiowa z rustykowanymi narożami. Oś środkową zaakcentowano wnęka arkadową przechodzącą poprzez dwie kondygnaje, ujętą w rystykę. W przyziemiu znajduje się brama zamknięta odcinkowo. Układ wnętrz jest dwutraktowy, z sienią przejazdową na dziedziniec, przykrytą belkowanym stropem. Z lewej strony znajduje się klatka schodowa. Układ pomieszczeń piętra jest analogiczny, z sienią krytą stropem belkowanym. Dachy nad korpusem i kramami są dwuspadowe, kryte dachówką.

MIASTKÓW KOŚCIELNY
Zachowały się RESZTKI PARKU założonego w 1 poł. w. XIX, zapewne dla Bnińskich, wokół pałacu zbudowanego w 1878 r. dla Gąsowskich. W parku znajduje się kilka okazów starodrzewu. Od frontu położony jest owalny podjazd, ze śladem gazonu pośrodku. Na cmentarzu grzebalnym znajdują się nagrobki rodziny Gąssowskich z lat 1851-3 i ks. Piotra Barankiewicza, proboszcza miastkowskiego (zm. 1860).

MIASTKÓW STARY
Klasycystyczny, murowany z cegły, tynkowany DWÓR zbudowano w początku w. XIX. Dziewiącioosiowa parterowa, podpiwniczona budowla, z mieszkalnym poddaszem, zwrócona jest frontem na wsch. Posiada plan wydłużonego prostokąta. Od frontu znajduje się ganek o czterech słupach, zwieńczony trójkątnym frontonem z okulusem, a od tyłu trzyosiowy płytki ryzalit zwieńczony analogicznym szczytem. Naroża są boniowane. Naczółkowy dach z dymnikami, kryty jest gontem oraz częściowo papą.

MIĘTNE
= Klasycystyczny DWÓR wzniesiono w 1 poł. w. XIX, być może w latach 1840-42 dla pułkownika Staniukiewicza. Rozbudowywano go i przekształcano w 1940, 1957-8, i 1964. Od 1924 znajdowała się tu Szkoła Rolnicza. Pierwotnie dwór posiadał konstrukcję zrębowa z wymienionymi w XX w. ścianami zewnętrznymi. Układ wnętrz jest dwutraktowy, gruntownie przebudowany. Od frontu wybudowano dwa ganki o dwóch kolumnach toskańskich, zwieńczone trójkątnymi szczytami. Dwuspadowy, dach kryty był pierwotnie gontem, obecnie blachą.
- Parterowa, prostokątna, sześcioosiowa OFICYNA DWORSKA zbudowana została w 1 poł. XIX w. przebudowana zaś w XIX i XX w. Jest drewniana, o konstrukcji zrębowej, otynkowana. W drugiej osi od wsch. Wybudowano ganek o dwóch kolumnach toskańskich, zwieńczony trójkątnym szczytem. Układ wnętrz jest dwutraktowy, przebudowany. Naczółkowy dach pokryto gontem.
- Zachowały się RESZTKI PARKU założonego w 1 poł. w. XIX, Z aleją wysadzaną starymi dębami i lipami, prowadząca do prostokątnego stawu z wyspą.
- STODOŁA zbudowana w 1 poł. w. XIX., posiada ściany z murowanych, otynkowanych, zwężających się szkarpowo filarów, pomiędzy którymi wstawiono deski. Wewnątrz konstrukcja została częściowo wymieniona. Dach jest czterospadowy, stromy, kryty pierwotnie gontem, obecnie eternitem.

OZIEMKÓWKA
Drewniany, konstrukcji zrębowej, otynkowany i boniowany DWÓR wg niepotwierdzonej tradycji będący karczmą, zbudowano w 1 poł. w. XIX. Jest on parterowy, na planie prostokąta, pięcioosiowy. Od frontu posiada ganek o dwóch kolumnach toskańskich, zwieńczony trójkątnym szczytem. Układ wnętrz jest dwutraktowy, przebudowany. Dach czterospadowy z dymnikami pokryto gontem.

PILCZYN
Drewniany, o konstrukcji zrębowej DWOREK wzniesiono w 1 poł. w. XIX. Jest on parterowy, na rzucie prostokąta, sześcioosiowy. Posiada dwutraktowy układ wnętrz. Okna w obramieniach klasycystycznych urozmaicaja trójkątne szczyciki i dekoracją ząbkową. Naczółkowy dach, o wysuniętym okapie wspartym na zakończeniach belek stropowych, kryty jest gontem.

PODZAMCZE
= Klasycystyczny, murowany z cegły, tynkowany PAŁAC wzniesiono w XVII w. dla Zbąskich lub Oleśnickich zapewne w miejsce zamku Maciejowskich 1557. Został zniszczony w 1794 w czasie bitwy maciejowickiej i odbudowany lub wzniesiony na nowo pocz. w. XIX dla Zamoyskich, być może wg projektu arch. Fryderyka Alberta Lessla (niezrealizowany projekt wykonał Chrystian Piotr Aigner po 1798). Przebudowano go w 2 poł. w. XIX wg projektu arch. Ksawerego Dionizego Makowskiego oraz ponownie w XX. Jest piętrowy, dziewięcioosiowy, na piwnicach krytych stropami belkowanymi, na planie prostokąta. Na osi posiada ganek o dwóch parach filarów dźwigających taras, piętra otoczony żelazną balustradą. Przyziemie, naroża oraz środkowa część górnej kondygnacji są boniowane. Nad częścią środkową fasady znajduje się szczycik attykowy. Układ wnętrz jest dwutraktowy, z sienią na osi; w głębi prawej klatka schodowa z podestami oraz dwiema wnękami w ścianach, zamkniętymi hemisferycznie. W pomieszczeniach zachowały się resztki parkietów oraz stropy z fasetą, a sali na parterze kominek w obudowie drewnianej z kolumn kanelowanych. W przyziemiu w części zach. Mieści się dawna prostokątna kaplica, z niszą hemisferyczną, zamkniętą łukiem koszowym; w ścianie naprzeciw okien znajdują się dwie nisze zamknięte hemisferycznie oraz gzyms stiukowy o motywie fali jońskiej i plakietki ze scenami figuralnymi. Czterospadowy dach pokryto eternitem.
- Murowana z cegły, tynkowana OFICYNA PAŁACOWA wzniesiona została dla Zamoyskich, ok. poł. w. XIX. Ta dwukondygnacjowa budowla, z portykiem na filarach od frontu, posiada dwutraktowy układ wnętrz. Dach jest czterospadowy, kryty blachą.
- RZĄDCÓWKA. Parterowa, z mieszkalnym poddaszem zbudowana ok. poł. w. XIX jest murowana z cegły, tynkowana. Posiada plan prostokąta. Od ogrodu wzniesiono ganek drewniany, o czterech słupach. Wejście oraz dwa okna po bokach zamknięte jest ostrołukowo. Naczółkowy dach pokryto eternitem.
- Klasycystyczny, parterowy, murowany z cegły, tynkowany TZW. BUDYNEK ADMINISTRACJI zbudowany został na planie podkowy jako szkoła rolnicza w 1 poł. w. XIX być może ok. 1840 kosztem Stanisława Kostki Zamoyskiego. Nad częściami skrajnymi korpusu znajdują się niskie pięterka. Piwnice są sklepione kolebkowo. Dziewięcioosiowy korpus główny, z gankiem o dwóch parach kolumn toskańskich, wieńczony trójkątny szczyt z półkolistym oknem. Układ wnętrz jest jednotraktowy, z korytarzami. Elewacje korpusu oraz elewacje skrzydeł ożywiają płytkie wnęki arkadowe, ponad i pomiędzy którym jest boniowanie. Ściany skrzydeł od strony dziedzińca posiadają ramowy podział i sa częściowo boniowane. Od pn. znajduje się wnęka wejściowa ujęta parą półkolumn toskańskich. Dwuspadowe dachy pokryto eternitem. Części piętrowe kryte są blaszanymi daszkami namiotowymi.
- Murowane z cegły i kamienia polnego BASZTĘ I STAJNIĘ wzniesiono w 2 ćw. XIX w. w stylu neogotyku romantycznego. Zostały one zrujnowane w XX w. Usytuowane są w parku, na pd-zach. od pałacu.
- Baszta posiada plan koła z nieregularnie rozmieszczonymi otworami okiennymi, kwadratowymi i półkolistymi, częściowo zamurowanymi. Zwieńczona jest gzymsem pseudomachikułowym i krenelażem. Zachowane mury zewnętrzne ożywione są ostrołukowymi blendami o podziale maswerkowym.
- RESZTKI PARKU założonego w początku XIX w. rozciągnięte są na lekko falistym terenie ograniczonym od pn. i zach. rzeką Okrzejką, opływającą wzgórze, na którym usytuowany jest pałac i oficyna. Od frontu przed pałacem znajduje się ślad owalnego podjazdu oraz aleja dojazdowa wysadzana dębami. W parku zachowały się liczne okazy starodrzewu mieszanego.
- Neogotycka, murowana, tynkowana trójboczna KAPLICZKA PRZYDROŻNA na cokole zbudowana została ok. poł. w. XIX. Usytuowana jest przy drodze do Oronnego. W górnej częścijest ażurowa, zwieńczona pinaklami z herbami: Jelita Zamoyskich oraz Pilawa Potockich. Figura Matki Boskiej jest nowsza.

RUDA TALUBSKA
Drewniany, o konstrukcji zrębowej, otynkowany, parterowy DWÓR na planie wydłużonego prostokąta z nowszą dobudówką, zbudowany został w początku XIX w. Siedmioosiowa budowla posiadała pierwotnie ganek od frontu. Układ wnętrz jest dwutraktowy, przebudowany. Naczółkowy dach, kryty jest dachówką.

SULBINY GÓRNE
Parterowy, drewniany, o konstrukcji zrębowej DWOREK zbudowano w 1 poł. XIX w. Jest to tynkowana, siedmioosiowa budowla na rzucie wydłużonego prostokąta, o oknach zbliżonych parami. Od frontu znajduje się nowszy ganek. Układ wnętrz jest dwutraktowy, w części pomieszczeń znajdują się stropy belkowane. Naczółkowy dach z wysuniętym okapem, wspartym na profilowanych zakończeniach belek stropowych, kryty jest gontem.

SULBINY
- Murowany z cegły, tynkowany, dwukondygnacjowy SPICHLERZ zbudowany w 1 poł. w. XIX., na planie prostokąta, z bramą na osi jest obecnie kostnicą szpitalną. Przekryty jest dachem naczółkowym, krytym dachówką.
- Zachowały się RESZTKI PARKU założonego 1 poł. XIX w., ze stawami połączonymi groblą, z licznymi okazami starodrzewu.

TRĄBKI
- Klasycystyczny, murowany z cegły, otynkowany, parterowy DWÓR zbudowany został w 1838 r. dla Hordliczków, przebudowany zaś w 2 poł. XIX w. i na początku XX w. Posiada z wystawką na osi, częściowo jest podpiwniczony. Dwutraktowe pomieszczenie posiada na osi sień, w głębi za półkoliście zamkniętą arkadą jest klatka schodowa na pięterko. Od frontu znajduje się ganek o czterech kolumnach toskańskich, dźwigających taras. Wystawkę wieńczy trójkątny szczyt z datą 1838 oraz inicjałami I(gnacy) H(ordliczka). Dach czterospadowy, kryty jest blachą i gontem.
- Zespół jedenastu DOMÓW OSADNIKÓW zbudowano w 2 ćw. XIX w. dla pracowników huty Czechy, kosztem Ignacego Hordliczki. Ustawione są one szczytowo do szopsy (ul. Osadnicza). Są klasycystyczne, murowane z cegły, tynkowane, parterowe, na rzucie prostokątów, trzy- i pięcioosiowe. Układy ich wnętrz są dwutraktowe z sieniami na osi, dachy czterospadowe z dymnikami, kryte gontem.
- Murowany z cegły, tynkowany, piętrowy TZW. DOM ADMINISTRACJI (ul. Osadnicza 12)zbudowany został w 2 ćw. XIX w., na rzucie prostokąta. Układ wnętrz jest dwutraktowy. Naczółkowy dach pokryto gontem.
- BUDYNEK HUTY wzniesiono w 1836 r. i rozbudowany ok. poł. XIX w. (i później)przez budowniczego Ludwika Jabłońskiego.

ZWOLA
POZOSTAŁOŚCI ZAŁOŻENIA OBRONNEGO Zamek obronny zbudowano po 1526 dla Jana Zwolskiego na mocy przywileju Anny ks. mazowieckiej. Na pd od kościoła, na terenie bagnistym, na gruntach zwanych ŇPodwórzeÓ zachował się narys czworobocznego założenia, wyznaczonego przebiegiem fosy oraz dwóch strumieni. Wewnątrz zachowały się wyrywane cegły gotyckie i kamienie.

ŻELECHÓW
= ZESPÓŁ PAŁACOWY składa się z pałacu zwróconego frontem na zach., oficyny usytuowanej na pd-zach. od niego oraz rozległego parku krajobrazowego. Budowę klasycystycznego, murowanego z cegły i tynkowanego PAŁACU rozpoczęto w 1762 r. kosztem Jerzego Lubomirskiego generała majora wojsk koronnych, ukończono ją po 1790 dla Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, chorążego poznańskiego, prezydenta m. Warszawy. Budowla została przekształcona w 2 ćw. XIX w. (do 1839) dla Ordęgów. Następnie uszkodzony w 1944 r. i odrestaurowana. Jest parterowa na planie wydłużonego prostokąta, trzynastoosiowa, z piętrową, trójosiową. Częścią środkowa poprzedzona jest od frontu portykiem tarasem, od tyłu wysuniętą ryzalitem o silnie zaokrąglonych narożach. Posiada Piwnice sklepione kolebkowo oraz kolebkowo-krzyżowo na gurtach i wnętrza o układzie dwutraktowym, z korytarzem pośrodku, nieco przekształcone. Na parterze pośrodku znajduje się sień nakryta sufitem z fasetą i rozetą; za nią klatka schodowa ze starą balustradą. W sieni nad drzwiami przebito owalne okna oraz takież przeźrocze na klatkę. W trakcie od ogrodu znajduje się salon kwadratowy o zaokrąglonych narożach, w nim sufit z fasetą i fryzem z dekoracją sztukatorską z w. XVIII/XIX lub 1 ćw. w. XIX o motywach waz i antytetycznych sfinksów; nad drzwiami i oknami stiukowe fryzy o motywach roślinnych oraz profilowane i ornamentowane gzymsy. W narożach znajdują się nisze piecowe, przesklepione koszowo. Posadzka z ozdobnie układanych klepek wykonana została z kilku gatunków drzewa. Na piętrze mieszczą się dwie sale nad sienią i salonem, kryte sufitem z fasetą. Otwory okienne posiadają rytmiczny układ. Portyk o czterech kolumnach toskańskich dźwiga taras. Pięterko zwieńczone jest trójkątnym szczytem z gzymsem modylionowym w obramieniu. Przed portykiem znajdują się schody, a po bokach podjazdy. Trzy płytkie wnęki arkadowe w elewacji pd. zamknięte są półkoliście. Dach czterospadowy, nad pięterkiem dwuspadowy, wyokrąglony nad ryzalitem, kryty jest blachą. Obecnie budowala użytkowana jest przez Zasadniczą Szkołę Metalową.
- Wzniesiona 2 poł. w. XVIII, murowana z cegły, tynkowana OFICYNA parterowa, na planie wydłużonego prostokąta o zaokrąglonych narożach, przekształcona została w 1 poł. XIX w. Układ jej wnętrz jest dwutraktowy, przebudowany. Elewacje rozczłonkowano uproszczonymi pilastrami i ożywiono podziałem ramowym. W części pomieszczeń znajduje się sklepienie kolebkowe z lunetami. Czterospadowy dach, pokryto blachą.
- Założony 2 poł. w. XVIII. PARK krajobrazowy, o częściowo regularnym układzie posiada liczne okazy starodrzewu m.in. klony, lipy i dęby. Na osi od frontu znajduje się owalny gazon z podjazdem oraz aleja dojazdowa wysadzana lipami, od tyłu zaś obszerna prostokątna polana z prześwitem na osi, a po obu stronach mniejsze polany przecięte alejami i duktami widokowymi. Na pn-zach. i pn. od pałacu utworzono dwa stawy z groblą. Na stawie od wsch. jest niewielka owalna wyspa.

- Klasycystyczny, murowany z cegły, tynkowany, dwukondygnacjowy RATUSZ na planie czworoboku z dziedzińcem pośrodku i SUKIENNICAMI wzniesiony został w. XVIII/XIX lub 1 ćw. XIX w. Uległ uszkodzeniu w 1944 r. i został zrekonstruowany. Od wsch. posiada narożniki ujęte potężnymi szkarpami. Elewacje rozczłonkowują pilastry toskańskie w wielkim porządku. Powyżej znajduje się gładki fryz z okienkami poddasza oraz gzyms koronujący modylionowy. W przyziemiu wąskie prostokątne pomieszczenia sklepowe przykryte są kolebkowo-krzyżowo, zaś pomieszczenia piętra stropami. Wokół dziedzińca biegnie ganek drewniany, z którego jest dostęp do pomieszczeń piętra. Przejścia na dziedziniec sąsymetryczne z czterech stron, sklepione odcinkowo. Dachy spłaszczone, dwuspadowe pokryto blachą.

- Drewniany, o konstrukcji zrębowej, otynkowany DWOREK (al. Wojska Polskiego nr 8) zbudowano w 1 poł. w. XIX, a następnie przebudowano w 1930 r. Obecnie jest w posiadaniu Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Jest to parterowa budowla, na rzucie prostokąta. Od frontu posiada ganek o czterech kolumnach toskańskich, zwieńczony trójkątnym szczytem. Układ wnętrz jest dwutraktowy, przebudowany. Pomieszczenia kryją stropy belkowane. Naczółkowy dach z dymnikami pokryto gontem. Przechowuje się tu monstrancję z 1 poł. w. XIX.


 
 
 

<< zabytki województwa mazowieckiego